50 jaar toegewijde zorg voor
Zangverenigingen in Tilburg

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen
bestaat 50 jaar!

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen bestaat 50 jaar!

Momenteel wordt door  logo-frickers-definitief-orange een nieuwe website voor ons gerealiseerd.
Totdat deze gereed is vindt u op deze tijdelijke pagina alle benodigde informatie. Mocht u meer vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contactformulier

LEDENLIJST

Ledenlijst oktober 2016 (klik hier voor een pdf-versie)

Ad Parnassum
Andantino
Bachcantates Tilburg
Berkel-Enschot Zingt
BOeMS
Cantabile
Cantilare
Cantiqua
Cantique
Canzonetta
Chantant
De Bron
De Gouden mix
Deining
Des Unique
Hart van Brabant
Herderkoor
Het kleurrijke mama’s verhalen koor
Heyhoefkoor
HGKK
Inbetween
KTM St. Caecilia
La Renaissance
Les Amis
Liederenkring
Malkander
Meepesaant
Muzemento
On Stage
Paté Brulée
Perpleks
Popkoor EPIC
Pramisi
Resurrexit
Scampolo
Sotto Voce
Souvenir des Montagnards
The Harmony Singers
TICGC (Gospel choir)
Tikiko
Tilburgs Byzantijns Koor
Tilburgse Opera
TOV
T-Sing
TVE
ZNK

BELEIDSPLAN

Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ)

Beleidsplan 2013-2016

Inleiding

In het beleidsplan van de FTZ legt het bestuur de gewenste aandachtspunten vast voor de periode 2013-2016.
In diverse bestuursbesprekingen zijn de belangrijkste punten geselecteerd en de prioriteiten vastgesteld.
Het activiteitenplan (zie bijlage) is de concrete uitwerking van de einddoelen, de aanpak en het tijdpad.
De kosten van de verschillende activiteiten worden in het betreffende jaarbegrotingen opgenomen.

Aanpak en opzet

Evenals in het vorige beleidsplan zijn de speerpunten opgehangen aan 4 thema’s:

 • belangenbehartiging;
 • facilitaire ondersteuning;
 • stimuleren van kwaliteit; en
 • ledenwerving.

Naast nieuwe speerpunten is ook een verdieping van een aantal oude beleidspunten opgenomen.

Er is gekeken naar het beleid van Art fact om doublures te voorkomen en anderzijds een “doorvertaling” te maken naar de belangen voor de vocale sector.

Speerpunten

 • Belangenbehartiging
 • FTZ wil de vocale sector podia bieden, waar de verenigingen en koorgezelschappen zich kunnen presenteren. Deze podia moeten voor publiek én deelnemende koren laagdrempelig blijven.

Daarbij wordt een duurzame ontwikkeling van een beperkt aantal podia nagestreefd.

Ad hoc zal worden ingespeeld op mogelijkheden die tot extra podia voor de vocale sector kunnen leiden.

 • FTZ wil bij Art fact de gesprekspartner zijn voor de vocale sector. Daarvoor is er periodiek (informeel) overleg over nieuwe ontwikkelingen en aandachts-punten.
 • Facilitaire ondersteuning.
 • Gebruik en vernieuwing van de website wordt overwogen. Daarbij wil de FTZ inspelen op de behoefte van de leden en het maatschappelijk gebruik van sociale media.
 • De FTZ verzorgt voor de koren de verspreiding van concertprogramma’s via het aanwezige adressenbestand.
 • Door de jaren heen is veel kennis opgebouwd, die beschikbaar is voor  de vocale sector.
 • Stimuleren van kwaliteit
 • FTZ brengt de koorgezelschappen bij elkaar, om samenwerking te stimuleren en ervaringen uit te wisselen.
 • Met regelmatige bezoeken aan repetities en uitvoeringen houden we contact met de leden.
 • Ledenwerving
 • De FTZ zoekt actief naar vernieuwing in het ledenbestand. Daarvoor worden nieuwe groepen benaderd.

Activiteitenplan:

februari 2014

ASPECTEN GEREED EINDDOEL AANPAK NAAR EINDDOEL
BELANGENBEHARTIGING
podiumontwikkeling 2014
 1. maximaal 3 duurzame deelname aan podia in de beleidsperiode aanhouden
 2. specifieke podia:
  • seniorenpodium
  • Tilburg in Koor
  • kerstpodium binnenstad
 3. Daarnaast ruimte voor ad hoc deelname en eenmalige ambitie voor NKF-voorronde in 2015
 4. laagdrempelig voor publiek
 5. facilitair aanbieden voor deelname
 • doorontwikkeling bestaande podia met vernieu-wende elementen. Flexibiliteit behouden om ad hoc op nieuwe situaties in te spelen.Zoeken naar samenwerking in nieuw podium voor de periode vanaf 2016. Voorkeur voor buitenpodium in juni of oktober
 • entreevrij. Kostendekking (indien noodzakelijk) door deelnemende verenigingen
 • geen onkostenvergoedingen voor kooroptreden
* verbreding FTZ-inzet

voor vocale sector

2016 * gesprekspartner voor de vocale sector bij Art fact

* contacten in het onbekende deel van de vocale sector

* openstaan en participeren in discussie over vraagstukken en ontwikkelingen

* “blinde vlekken” in de sector inventariseren en pro-actief contacten leggen

FACILITAIRE ONDERSTEUNING
* FTZ-website 2015 * website aanpassen aan de toekomstige FTZ-rol in de vocale sector * inventariseren behoefte en analyseren gebruik. Méér informatie via website delen met gebruikers
* loketfunctie 2014 * algemene bekendheid FTZ

* aantrekkelijkheid

* kennis van vocale sector

* meer zichtbare reclame en publiciteit. Richten op evenementen en derden (niet-leden). Website van FTZ linken aan de websites van de koren

* ontzorgen en helpen van leden. Afhandelen van gestelde vragen d.t.v. FTZ. Delen van toegezonden informatie door verspreiding o.b.v. de aanwezige adressenlijst

* kennisniveau uitbouwen en behouden. Nieuwe ontwikkelingen onderzoeken en bespreken in periodiek overleg met Art fact. Koren bezoeken op repetitielocatie. Contacten leggen in de korenwereld

STIMULEREN VAN KWALITEIT
* netwerkbijeenkomsten 2014 * (periodieke) bijeenkomsten met eigen leden

– informatie

– presentaties

– ervaringen delen (kennisuitwisseling)

Frequentie minimaal 1x / jaar

* overleg met andere platforms

* bijeenkomsten evalueren en verbeteren. Aantrek-kelijk programma opzetten o.b.v. nieuwe ontwikkelingen en behoefte. Samenwerking van koren stimuleren

* overleg plannen met HAFA. FTZ-leden in contact brengen met andere vormen van amateurkunst

* korenbezoek 2016 * repetitiebezoek leden minimaal eens in de 4 jaren

* bezoek uitvoeringen

* planning contacten

* actief contacten leggen bij bezoek aan uitvoeringen; spreiding van bezoek aan uitvoeringen

LEDENWERVING
* ledenwerving 2016 * werving van 10 nieuwe verenigingen in de lopende beleidsperiode * benaderen externe deelnemers aan de diverse FTZ-podia. Doelgroepen actief benaderen

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leden

Artikel 1 Het beroep, volgens artikel 7.3. van de statuten, moet binnen twee maanden na dagtekening van de beslissing van het FTZ-bestuur bij het bestuur zijn ingediend, dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 2 Het beroep, volgens artikel 8.2. van de statuten, moet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit bij het bestuur zijn ingediend, dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie
personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in
een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.
Uit de federatie ontzette verenigingen hebben geen toegang meer tot de ledenvergaderingen.

Bestuur

Artikel 3 a. De taak van de voorzitter omvat o.m. de leiding van de vergaderingen van het
bestuur, alsmede van de gewone en buitengewone ledenvergaderingen.
Hij heeft tevens de zorg voor het nakomen van de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen.
In geval van verhindering van de voorzitter wordt diens taak waargenomen door
de vice-voorzitter, anders door de secretaris en, indien ook deze is verhinderd, door de penningmeester.

Artikel 4 a. De taak van de secretaris omvat o.m. het verzorgen van de notulen van de
vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag, het voeren van de
correspondentie van de vereniging, de zorg voor het archief van de vereniging en
het vastleggen van alle gegevens, die de vereniging aangaan.
De uitgaande post wordt door de secretaris “namens het bestuur” getekend.
Belangrijke stukken worden mede ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordi-gen.
In geval van verhindering van de secretaris wordt zijn taak waargenomen door
een van de overige bestuursleden.

Artikel 5 a. De taak van de penningmeester omvat het beheer van de materiële en
immateriële eigendommen van de vereniging, het voeren van de financiën, het maken van het financieel jaarverslag ten behoeve van de subsidiegever(s) en van de ledenvergadering.
In geval van verhindering van de penningmeester wordt zijn taak waargenomen door een van de overige bestuursleden.
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet deze per die datum een balans en een resultatenrekening opstellen.
De penningmeester is verplicht de in artikel 6 bedoelde kascommissie opening van zaken te geven.
Over de door de vereniging eventueel belegde geldsommen kan slechts worden beschikt door het dagelijks bestuur, met dien verstande, dat daarvoor de handtekeningen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester nodig zijn. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Kascommissie

Artikel 6 Jaarlijks wordt in de jaarvergadering uit de aanwezige afgevaardigden een zogenaamde kascommissie van twee personen (en een reservelid) aangewezen.
Zij mogen geen lid van dezelfde aangesloten vereniging zijn. Jaarlijks treedt een van de zittende leden van de kascommissie af.

Bestuursverkiezing

Artikel 7 a. Als kandidaat-bestuursleden kunnen worden voorgedragen meerderjarige
personen die actief zijn in de vocale sector.
Indien een kandidaat-bestuurslid zich in de ledenvergadering als zodanig beschikbaar stelt, dient hij / zij – zijn / haar motieven daarvoor in de vergadering bekend te maken.
Kandidaatstellingen moeten vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij / zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Rooster van aftreden

Artikel 8 Afhankelijk van het aantal bestuursleden geldt het navolgende rooster van aftreden:
1e jaar: voorzitter en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur.
2e jaar: secretaris en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur, voor zover zij in het voorafgaande jaar niet zijn afgetreden.
3e jaar: penningmeester en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur, voor zover zij in de 2 voorafgaande jaren niet zijn afgetreden.
In geval in enig jaar de verkiezing van twee leden van het dagelijks bestuur nodig is, kan van dit rooster worden afgeweken.

Schorsing en ontslag van bestuursleden

Artikel 9 Het bestuur kan, in afwachting van een desbetreffend besluit van de ledenvergadering, een mede bestuurslid schorsen. Het moet de aangesloten verenigingen in kennis stellen van de motieven daarvoor.
Het geschorste bestuurslid kan tegen deze schorsing schriftelijk beroep aantekenen. Het beroep moet binnen vier weken na schorsing bij het bestuur zijn ingediend, dat
binnen een maand een ledenvergadering bijeen moet roepen, die zowel het geschorste bestuurslid als het bestuur hoort.
Het door de ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Contributies

Artikel 10 In de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur een voorstel doen voor de in het komende verenigingsjaar te heffen contributie.

Verenigingsbescheiden

Artikel 11 a. Het bestuur is gehouden de verenigingsbescheiden minstens zeven jaar te
bewaren.
b. Aftredende bestuursleden moeten eventuele verenigingsgegevens overdragen
aan het bestuur.
Onder verenigingsgegevens worden in dit verband verstaan alle stukken, die
tot het federatiearchief behoren en niet ouder zijn dan zeven jaar.

Bestuursvergaderingen

Artikel 12 a. Het federatiebestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van het bestuur nodig vindt, maar tenminste driemaal per jaar.
b. Bestuursbesluiten kunnen met gewone meerderheid van stemmen worden genomen, mits de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig, dan moet een nieuwe bestuursvergadering worden uitgeschreven.

Vergoedingen

Artikel 13 a. Aan de leden van het federatiebestuur worden de door hen gemaakte kosten ten
behoeve van het algemeen belang van de aangesloten verenigingen vergoed.
b. Deelname aan de presentatieconcerten is voor de leden kosteloos. Voor niet-
leden wordt een vergoeding ter grootte van de contributie in rekening gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 14 Bij verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van het huishoudelijk reglement, of over andere zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
De leden kunnen hierover een uitspraak vragen aan de algemene ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2. van de statuten.
19 maart 2016
Hiermee vervallen alle eerder uitgegeven exemplaren van het Huishoudelijk Reglement FTZ.