Wie we zijn ...

De FTZ is een vereniging, die de belangen van de Tilburgse koren al verschillende decennia behartigt. We zijn voor hen de schakel naar Art fact, het steunpunt voor amateurkunst van de gemeente Tilburg. FTZ ondersteunt alle denkbare soorten koren, van kinderkoor tot operettegezelschap.

Wat we doen …

Door de jarenlange ervaring, is er veel kennis verzameld over de korenwereld en is een bruikbaar netwerk opgebouwd om de zangverenigingen van dienst te kunnen zijn. Of het nu gaat over accommodatie, geschikte cursussen, of andere vragen, we ondersteunen de aangesloten leden met informatie en advies.

Daarvoor worden contacten onderhouden en is er periodiek overleg over nieuwe ontwikkelingen.

Aandachtspunten voor de toekomst liggen vast in een beleidsplan, dat een periode van 4 jaren bestrijkt. Speerpunten zijn vertaald in prioriteiten en einddoelen.

Samenwerking tussen de leden, maar ook met andere disciplines, wordt gestimuleerd.

De FTZ organiseert diverse podia, waar koren zich kunnen presenteren aan het Tilburgs publiek. Meer informatie hierover vindt u in onze Agenda en onder Nieuws.

STATUTEN

2006.006591.01/BC

STATUTENWIJZIGING

Heden, acht januari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. WILHELMUS JOHANNES ARNOLD CONSTANT DAAMEN, notaris te Tilburg:

 1. de heer <anoniem>;
 2. mevrouw <anoniem>;
 3. de heer <anoniem>.

De comparanten verklaarden als volgt:

Bij akte op vier juli negentienhonderd vijfennegentig voor een waarnemer van mr. P.Th.A. de Hair, destijds notaris te Oisterwijk verleden, zijn de statuten van de vereniging: FEDERATIE VAN TILBURGSE ZANGVERENIGINGEN, gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5014 CA Tilburg, St. Willebrordstraat 47, in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 40259166.

De statuten van de vereniging hebben sedertdien onveranderd gegolden.
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar vergadering gehouden op vierentwintig november tweeduizend zeven op rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen en de comparanten, gemachtigd om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. De notulen van de vergadering waarin voormelde besluiten werden genomen en waaruit van de genoemde volmacht blijkt worden aan deze akte gehecht.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden alsnu ter uitvoering van vorenstaande besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Federatie Tilburgse Zangverenigingen.
Zij is gevestigd te Tilburg.

Duur

Artikel 2

De vereniging is opgericht op acht december negentienhonderd zesenzestig.

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 4

De vereniging stelt zich ten doel de koorzang in Tilburg te bevorderen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 5

Zij tracht dit doel op wettige wijze te bereiken door:

 1. het behartigen van de ideële en materiële belangen van de aangesloten verenigingen;
 2. het bevorderen van samenwerking door voorwaarden scheppend de onderlinge disciplines te laten samenwerken, waaronder is te verstaan het beschikbaar stellen van vergaderruimte door huur daarvan te betalen;
 3. het stimuleren van concertspreiding;
 4. de samenwerking met andere culturele organisaties of instellingen;
 5. het bevorderen van doeltreffende subsidieregeling(en);
 6. voorlichting en propaganda;
 7. andere wettige middelen die het doel bevorderen.

Leden

Artikel 6

De vereniging bestaat uit:
a. leden; en
b. ereleden.

Artikel 7
 1. Leden kunnen zijn in Tilburg gevestigde koren, die vocale muziek inverenigingsverband beoefenen.
 2. Om voor toetreding in aanmerking te komen moet een koor tenminste één jaaronafgebroken bestaan en in het bezit van rechtspersoonlijkheid zijn. Het koor, dat als lid wenst te worden toegelaten, meldt zich schriftelijk bij het bestuur van de vereniging (“het FTZ-bestuur”) tegen overlegging van de volgende stukken:
  a. nummer van inschrijving in het verenigingsregister;
  b. naam van de dirigent;
  c. bestuurssamenstelling.
 3. Het FTZ-bestuur beslist over de aanvraag tot toelating.Van een afwijzing van het verzoek om toelating is binnen twee maanden na dagtekening van de beslissing van het FTZ-bestuur beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering. De procedure voor het instellen van beroep wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 8
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door schriftelijke opzegging door het lid, uiterlijk vier weken voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
  2. door ondertekende opzegging door het FTZ-bestuur van de vereniging, met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken, in geval een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen.
  3. door ontzetting. Het FTZ-bestuur is bevoegd de in artikel 6 genoemde leden uit hun lidmaatschap te ontzetten, indien blijkt, dat wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of besluiten, of de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, zulks ter beoordeling van het FTZ- bestuur en nadat zij het betreffende lid heeft gehoord of althans behoorlijk heeft opgeroepen; tijdens deze procedure is het lid geschorst.
 2. In de in het eerste lid sub b. en c. genoemde gevallen wordt binnen één maand na het bestuursbesluit schriftelijk mededeling gedaan aan het desbetreffende lid met opgave van redenen. Het desbetreffende lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van dit bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering; de procedure voor dit beroep wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten en plichten, behoudens de verplichting tot storting van achterstallige contributie en de contributie over het jaar, waarin het lidmaatschap wordt beëindigd.
Artikel 9

Ereleden zijn personen, die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging,
op voordracht van het FTZ-bestuur, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. Ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, zij hebben geen stemrecht.

Artikel 10
 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalenoneven aantal personen, met een minimum van drie personen.
 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris en eenpenningmeester, tezamen het dagelijks bestuur vormend, en de overige bestuursleden.
  De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
 3. Bij alle bestuursverkiezingen beslist de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen.
 4. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 5. Ontslag van een bestuurslid vindt plaats door de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 11
 1. De leiding en het beheer van de vereniging en van haar eigendommen berustenbij het FTZ-bestuur.
  Het FTZ-bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen jaar en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. Het FTZ- bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen vertegenwoordigen eveneens de vereniging in en buiten rechte. Het FTZ-bestuur kan een of meer van zijn leden tijdelijk met de waarneming van bovengenoemde functies belasten.Het FTZ-bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aanderden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene ledenvergadering

Artikel 12
 1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de aangesloten verenigingen,ieder vertegenwoordigd door één stem.
 2. De leden van het FTZ-bestuur, genoemd in artikel 10, kunnen niet optreden alsafgevaardigden, tenzij met toestemming van de ledenvergadering.
Artikel 13
 1. Het FTZ-bestuur roept zo vaak het dit nodig oordeelt of op grond van deze statuten verplicht is, doch tenminste éénmaal per verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering bijeen. De oproepingsbrief voor een vergadering moet tenminste twee weken van tevoren worden toegezonden aan alle leden met vermelding van de agenda.
 2. Tenminste een/tiende van de leden kan het FTZ-bestuur bij aangetekend schrijven verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, op een termijn van zes weken, onder vermelding van het (de) te bespreken onderwerp(en). Indien het FTZ- bestuur niet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hieraan gevolg geeft, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering uit te schrijven. Het FTZ- bestuur is in dit geval gehouden de ledenlijst ter inzage te geven.
Artikel 14

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt over zaken bij meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk bij meerderheid van stemmen beslist.
Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Geldmiddelen

Artikel 15

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de contributie;
 2. vrijwillige bijdragen;
 3. subsidies;
 4. overige baten.
Artikel 16

De leden zijn gehouden een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie te voldoen. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Huishoudelijk reglement

Artikel 17

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin datgene geregeld wordt, waarin deze statuten niet voorzien, en dat geen bepalingen mag bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of met de wet.

Verenigingsjaar

Artikel 18

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een januari tot en met eenendertig december.
Wijziging van statuten en ontbinding van de vereniging

Artikel 19

Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen worden gedaan door het FTZ-bestuur en/of een aantal leden, die tezamen tenminste een/derde van het totaal aantal leden vertegenwoordigen.
De voorstellen moeten in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in behandeling worden genomen. De oproepingsbrief voor deze vergadering moet tenminste twee weken tevoren worden toegezonden aan alle leden, en moet het gehele voorstel en een toelichting hierop bevatten.

Artikel 20

Voorstellen tot ontbinding van de vereniging worden op dezelfde wijze ingediend en behandeld als in artikel 19 is omschreven.

Artikel 21
 1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging is slechts mogelijk,indien tenminste de helft van het aantal leden op de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd is. Is op deze algemene ledenvergadering niet het minimum aantal leden vertegenwoordigd, dan moet binnen één maand opnieuw een algemene ledenvergadering worden gehouden. De op deze algemene ledenvergadering aanwezige leden zijn gerechtigd besluiten te nemen als bedoeld in artikel 19 en 20.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid worden besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging slechts dan genomen, indien het voorstel met tenminste twee/derde van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen wordt aanvaard.
Artikel 22

Bij eventuele ontbinding van de vereniging zullen de bezittingen van de vereniging ter beschikking worden gesteld van een of meer culturele instellingen, daartoe door de algemene ledenvergadering aangewezen. Het FTZ-bestuur wordt met de liquidatie belast.
Slotbepalingen

Artikel 23

Bij het verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van de statuten, dan wel over andere zaken waarin deze statuten niet voorzien, beslist het FTZ-bestuur. De leden kunnen hiervoor een uitspraak vragen van de algemene ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. WAARVAN AKTE is verleden op de datum en plaats in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leden

 Artikel 1            a.   Het beroep, volgens artikel 7.3. van de statuten, moet binnen twee maanden na
                                dagtekening van de beslissing van het FTZ-bestuur bij het bestuur zijn ingediend,
                                dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
                                In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie
                                personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt
                                in een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
                                Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.

      b.  De bij de aanmelding te overleggen stukken, volgens artikel 7-2 van de statuten,
           zijn niet randvoorwaardelijk voor een lidmaatschap. Zowel verenigingen met
           “volledige” als “onvolledige” rechtsbevoegdheid kunnen lid worden van de FTZ.
           Daarmee is het bezit van statuten en een inschrijving bij de KvK (Kamer van
           Koophandel) geen verplichting.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 2            Het beroep, volgens artikel 8.2. van de statuten, moet binnen een maand na ontvangst
                         van de kennisgeving van het bestuursbesluit bij het bestuur zijn ingediend, dat dan
                         binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
                         In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie
                         personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in
                         een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
                         Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.
                         Uit de federatie ontzette verenigingen hebben geen toegang meer tot de
                         ledenvergaderingen.

Bestuur

Artikel 3            a.   De taak van de voorzitter omvat o.m. de leiding van de vergaderingen van het
                               bestuur, alsmede van de gewone en buitengewone ledenvergaderingen.
                               Hij heeft tevens de zorg voor het nakomen van de bepalingen in de statuten, het
                               huishoudelijk reglement en van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen.

                         b.  In geval van verhindering van de voorzitter wordt diens taak waargenomen door
                              de vice-voorzitter, anders door de secretaris en, indien ook deze is verhinderd,
                              door de penningmeester.

Artikel 4            a.    De taak van de secretaris omvat o.m. het verzorgen van de notulen van de
                                vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag, het voeren van de
                                correspondentie van de vereniging, de zorg voor het archief van de vereniging en
                                het vastleggen van alle gegevens, die de vereniging aangaan.
                                De uitgaande post wordt door de secretaris “namens het bestuur” getekend.
                                Belangrijke stukken worden mede ondertekend door de voorzitter en de
                                penningmeester. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of
                                derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordi-
                                gen.

                          b.   In geval van verhindering van de secretaris wordt zijn taak waargenomen door
                                een van de overige bestuursleden.

Artikel 5            a.    De taak van de penningmeester omvat het beheer van de materiële en
                                immateriële eigendommen van de vereniging, het voeren van de financiën, het
                                maken van het financieel jaarverslag ten behoeve van de subsidiegever(s) en van
                                de ledenvergadering.

                         b.   In geval van verhindering van de penningmeester wordt zijn taak waargenomen
                               door een van de overige bestuursleden.

                         c.   Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet deze per die datum een
                               balans en een resultatenrekening opstellen.

                         d.   De penningmeester is verplicht de in artikel 6 bedoelde kascommissie opening
                               van zaken te geven.

                         e.   Over de door de vereniging eventueel belegde geldsommen kan slechts worden
                               beschikt door het dagelijks bestuur, met dien verstande, dat daarvoor de
                               handtekeningen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester nodig zijn.
                               Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de
                               vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

                          f.   De penningmeester legt binnen het bestuur halfjaarlijks verantwoording af.

                          g.  De penningmeester heeft een overzicht van de bezittingen van de vereniging en
                               zorgt voor de jaarlijkse controle door de kascommissie.

Artikel 6            Bij ontstentenis van bestuursleden (onbezette bestuursfunctie) worden de taken
                         waargenomen door een van de overige bestuursleden. Indien de bezetting van de
                         bestuursfuncties onder de 3 personen daalt, zal het bestuur (tijdelijk) worden
                         aangevuld met een persoon uit de Algemene Vergadering.

Artikel 7            Bij uitgaven en/of investeringen voor de vereniging > € 1000,- worden in principe
                         meerdere offerten aangevraagd.

Artikel 8            Facturen worden geadresseerd aan en ontvangen door het secretariaat.

Artikel 9            Facturen > € 1000,- worden voorzien van een 2e handtekening. De 1e handtekening is
                         de fiattering van de betaling door het betrokken bestuurslid. Bij ontbreken van die
                         persoon fiatteert de voorzitter. De 2e handtekening is van de penningmeester of diens
                         waarnemer volgens artikel 5-b.

Artikel 10          Het bestuur draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een behoorlijk bestuur
                         en spreekt elkaar aan op de onderlinge taakuitvoering.

Kascommissie

 Artikel 11          a.    Jaarlijks wordt in de jaarvergadering uit de aanwezige afgevaardigden een
                                 zogenaamde kascommissie van twee personen (en een reservelid) aangewezen.
                                 Zij mogen geen lid van dezelfde aangesloten vereniging zijn. Jaarlijks treedt een
                                 van de zittende leden van de kascommissie af.

                          b.   Het bestuur initiëert de kascontrole ten minste één maand vóór de jaarlijkse
                                ledenvergadering.

Bestuursverkiezing

Artikel 12          a.    Als kandidaat-bestuursleden kunnen worden voorgedragen meerderjarige
                                personen die actief zijn in de vocale sector.     

                         b.    Indien een kandidaat-bestuurslid zich in de ledenvergadering als zodanig
                                beschikbaar stelt, dient hij / zij – zijn / haar motieven daarvoor in de vergadering
                                bekend te maken.

                         c.    Kandidaatstellingen moeten vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van de
                                kandidaat, dat hij / zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Rooster van aftreden

 Artikel 13          Afhankelijk van het aantal bestuursleden geldt het navolgende rooster van aftreden:
                         a.   1e jaar: voorzitter en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks
                                bestuur.
                                2e jaar: secretaris en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks
                                bestuur, voor zover zij in het voorafgaande jaar niet zijn afgetreden.
                                3e jaar: penningmeester en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het
                                dagelijks bestuur, voor zover zij in de 2 voorafgaande jaren niet zijn afgetreden.

                         b.   In geval in enig jaar de verkiezing van twee leden van het dagelijks bestuur nodig
                               is, kan van dit rooster worden afgeweken.

Schorsing en ontslag van bestuursleden

 Artikel 14          Het bestuur kan, in afwachting van een desbetreffend besluit van de
                          ledenvergadering, een mede bestuurslid schorsen. Het moet de aangesloten
                          verenigingen in kennis stellen van de motieven daarvoor.
                          Het geschorste bestuurslid kan tegen deze schorsing schriftelijk beroep aantekenen.
                          Het beroep moet binnen vier weken na schorsing bij het bestuur zijn ingediend, dat
                          binnen een maand een ledenvergadering bijeen moet roepen, die zowel het
                          geschorste bestuurslid als het bestuur hoort.
                          Het door de ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Contributies

 Artikel 15          In de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur een voorstel doen voor de in het
                          komende verenigingsjaar te heffen contributie.

Verenigingsbescheiden

 Artikel 16          a.     Het bestuur is gehouden de verenigingsbescheiden minstens zeven jaar te
                                  bewaren.

                          b.    Aftredende bestuursleden moeten eventuele verenigingsgegevens overdragen
                                 aan het bestuur.
                                 Onder verenigingsgegevens worden in dit verband verstaan alle stukken, die
                                 tot het federatiearchief behoren en niet ouder zijn dan zeven jaar.

Bestuursvergaderingen

 Artikel 17          a.    Het federatiebestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid
                                 van het bestuur nodig vindt, maar tenminste driemaal per jaar.

                          b.    Bestuursbesluiten kunnen met gewone meerderheid van stemmen worden
                                 genomen, mits de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
                                  Is dit aantal niet aanwezig, dan moet een nieuwe bestuursvergadering worden
                                  uitgeschreven.

                           c.   Bestuursleden die tegenstrijdig (commerciële) belangen hebben bij bepaalde
                                 onderwerpen, nemen niet deel aan de besluitvorming over het betreffende
                                 onderwerp.

                           d.   Besluiten worden door de secretaris vastgelegd in de notulen van de
                                 bestuursvergadering, inclusief de argumenten en tegenargumenten van de
                                 besluitvorming.

Vergoedingen

 Artikel 18          Aan de leden van het federatiebestuur worden de door hen gemaakte kosten ten
                          behoeve van het algemeen belang van de aangesloten verenigingen vergoed.
                          Het bestuur heeft een declaratieregeling, waarin de aard en de omvang van de
                          vergoedingen is opgenomen.

Beleggingen

Artikel 19          Belegging van financiële middelen van de vereniging kan alleen na goedkeuring van
                         de ledenvergadering.

 Slotbepalingen

 Artikel 20          Bij verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van het huishoudelijk
                          reglement, of over andere zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
                          De leden kunnen hierover een uitspraak vragen aan de algemene ledenvergadering,
                          overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2. van de statuten.

 

 

Vaststelling wijziging HR in de algemene ledenvergadering van 18 september 2021.
Hiermee vervallen alle eerder uitgegeven exemplaren van het Huishoudelijk Reglement FTZ.

BELEIDSPLAN 2022 - 2025

De FTZ (Federatie Tilburgse Zangverenigingen) heeft een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2022-2025.                                                                Daarin zijn de beoogde activiteiten vastgelegd in speerpunten, doelen en prioriteiten.

Met het opgestelde activiteitenplan worden de aandachtspunten voor de komende tijd gepland en bewaakt.

MISSIE: WAT ZIJN WE

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) fungeert als steunpunt voor de Tilburgse koren en vocale groeperingen, door het organiseren van podia en andere ontmoetingen, het verder uitbouwen van het bestaande netwerk en ledenbestand én door het verstrekken van relevante informatie op de website, via e-mail en social media.

De FTZ is een zichtbare gesprekspartner en een gewaardeerd gezicht in het (Tilburgse) amateur-korenveld.

VISIE: WAT WILLEN WE ZIJN

De FTZ wil een bereikbare en toegankelijke belangenbehartiger zijn voor de vocale sector en ketenpartners. Ook wil zij gevarieerde podia ontwikkelen, waarbij aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor de sociale functie van zingen.

Om haar rol als verbinder waar te kunnen maken, streeft de FTZ naar een nog grotere bekendheid bij de vocale sector. Ook wil zij een eigen plek in de culturele omgeving. Daarmee draagt FTZ actief haar steentje bij aan het zingen in een verbonden samenleving, voor iedereen.

De FTZ wil groeien qua ledenaantal, zodat zij een nog breder veld kan bedienen en de ontwikkeling van de vocale sector kan stimuleren. Zij wil snel, relevante kennis delen met haar achterban.

Tevens levert de FTZ haar bijdrage aan lokale en provinciale overlegplatforms.

(klik hier voor het volledige Beleidsplan)

Bestuur FTZ

voorzitter

Ad Smulders

Ad Smulders

vice-voorzitter

 

Miek Noordermeer

Miek Noordermeer

secretaris

 

Jeroen van Riel

Jeroen van Riel

penningmeester

 

Monique Swaans

Monique Swaans

bestuurslid

 

Kom jij ons bestuur versterken?

Kom jij ons bestuur versterken?

Interesse? Laat het ons weten.