Wie we zijn ...

De FTZ is een vereniging, die de belangen van de Tilburgse koren al verschillende decennia behartigt. We zijn voor hen de schakel naar Art fact, het steunpunt voor amateurkunst van de gemeente Tilburg. FTZ ondersteunt alle denkbare soorten koren, van kinderkoor tot operettegezelschap.

Wat we doen …

Door de jarenlange ervaring, is er veel kennis verzameld over de korenwereld en is een bruikbaar netwerk opgebouwd om de zangverenigingen van dienst te kunnen zijn. Of het nu gaat over accommodatie, geschikte cursussen, of andere vragen, we ondersteunen de aangesloten leden met informatie en advies.

Daarvoor worden contacten onderhouden en is er periodiek overleg over nieuwe ontwikkelingen.

Aandachtspunten voor de toekomst liggen vast in een beleidsplan, dat een periode van 4 jaren bestrijkt. Speerpunten zijn vertaald in prioriteiten en einddoelen.

Samenwerking tussen de leden, maar ook met andere disciplines, wordt gestimuleerd.

De FTZ organiseert diverse podia, waar koren zich kunnen presenteren aan het Tilburgs publiek. Meer informatie hierover vindt u in onze Agenda en onder Nieuws.

Wie we zijn…

De FTZ is een vereniging, die de belangen van de Tilburgse koren al verschillende decennia behartigt. We zijn voor hen de schakel naar Art fact, het steunpunt voor amateurkunst van de gemeente Tilburg. FTZ ondersteunt alle denkbare soorten koren, van kinderkoor tot operettegezelschap.

Wat we doen

Door de jarenlange ervaring, is er veel kennis verzameld over de korenwereld en is een bruikbaar netwerk opgebouwd om de zangverenigingen van dienst te kunnen zijn. Of het nu gaat over accommodatie, geschikte cursussen, of andere vragen, we ondersteunen de aangesloten leden met informatie en advies.

Daarvoor worden contacten onderhouden en is er periodiek overleg over nieuwe ontwikkelingen.

Aandachtspunten voor de toekomst liggen vast in een beleidsplan, dat een periode van 4 jaren bestrijkt. Speerpunten zijn vertaald in prioriteiten en einddoelen.

Samenwerking tussen de leden, maar ook met andere disciplines, wordt gestimuleerd.

De FTZ organiseert diverse podia, waar koren zich kunnen presenteren aan het Tilburgs publiek. Meer informatie hierover vindt u in onze Agenda en onder Nieuws.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leden

Artikel 1 Het beroep, volgens artikel 7.3. van de statuten, moet binnen twee maanden na dagtekening van de beslissing van het FTZ-bestuur bij het bestuur zijn ingediend, dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 2 Het beroep, volgens artikel 8.2. van de statuten, moet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit bij het bestuur zijn ingediend, dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie
personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in
een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.
Uit de federatie ontzette verenigingen hebben geen toegang meer tot de ledenvergaderingen.

Bestuur

Artikel 3 a. De taak van de voorzitter omvat o.m. de leiding van de vergaderingen van het
bestuur, alsmede van de gewone en buitengewone ledenvergaderingen.
Hij heeft tevens de zorg voor het nakomen van de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen.
In geval van verhindering van de voorzitter wordt diens taak waargenomen door
de vice-voorzitter, anders door de secretaris en, indien ook deze is verhinderd, door de penningmeester.

Artikel 4 a. De taak van de secretaris omvat o.m. het verzorgen van de notulen van de
vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag, het voeren van de
correspondentie van de vereniging, de zorg voor het archief van de vereniging en
het vastleggen van alle gegevens, die de vereniging aangaan.
De uitgaande post wordt door de secretaris “namens het bestuur” getekend.
Belangrijke stukken worden mede ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordi-gen.
In geval van verhindering van de secretaris wordt zijn taak waargenomen door
een van de overige bestuursleden.

Artikel 5 a. De taak van de penningmeester omvat het beheer van de materiële en
immateriële eigendommen van de vereniging, het voeren van de financiën, het maken van het financieel jaarverslag ten behoeve van de subsidiegever(s) en van de ledenvergadering.
In geval van verhindering van de penningmeester wordt zijn taak waargenomen door een van de overige bestuursleden.
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet deze per die datum een balans en een resultatenrekening opstellen.
De penningmeester is verplicht de in artikel 6 bedoelde kascommissie opening van zaken te geven.
Over de door de vereniging eventueel belegde geldsommen kan slechts worden beschikt door het dagelijks bestuur, met dien verstande, dat daarvoor de handtekeningen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester nodig zijn. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Kascommissie

Artikel 6 Jaarlijks wordt in de jaarvergadering uit de aanwezige afgevaardigden een zogenaamde kascommissie van twee personen (en een reservelid) aangewezen.
Zij mogen geen lid van dezelfde aangesloten vereniging zijn. Jaarlijks treedt een van de zittende leden van de kascommissie af.

Bestuursverkiezing

Artikel 7 a. Als kandidaat-bestuursleden kunnen worden voorgedragen meerderjarige
personen die actief zijn in de vocale sector.
Indien een kandidaat-bestuurslid zich in de ledenvergadering als zodanig beschikbaar stelt, dient hij / zij – zijn / haar motieven daarvoor in de vergadering bekend te maken.
Kandidaatstellingen moeten vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij / zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Rooster van aftreden

Artikel 8 Afhankelijk van het aantal bestuursleden geldt het navolgende rooster van aftreden:
1e jaar: voorzitter en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur.
2e jaar: secretaris en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur, voor zover zij in het voorafgaande jaar niet zijn afgetreden.
3e jaar: penningmeester en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur, voor zover zij in de 2 voorafgaande jaren niet zijn afgetreden.
In geval in enig jaar de verkiezing van twee leden van het dagelijks bestuur nodig is, kan van dit rooster worden afgeweken.

Schorsing en ontslag van bestuursleden

Artikel 9 Het bestuur kan, in afwachting van een desbetreffend besluit van de ledenvergadering, een mede bestuurslid schorsen. Het moet de aangesloten verenigingen in kennis stellen van de motieven daarvoor.
Het geschorste bestuurslid kan tegen deze schorsing schriftelijk beroep aantekenen. Het beroep moet binnen vier weken na schorsing bij het bestuur zijn ingediend, dat
binnen een maand een ledenvergadering bijeen moet roepen, die zowel het geschorste bestuurslid als het bestuur hoort.
Het door de ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Contributies

Artikel 10 In de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur een voorstel doen voor de in het komende verenigingsjaar te heffen contributie.

Verenigingsbescheiden

Artikel 11 a. Het bestuur is gehouden de verenigingsbescheiden minstens zeven jaar te
bewaren.
b. Aftredende bestuursleden moeten eventuele verenigingsgegevens overdragen
aan het bestuur.
Onder verenigingsgegevens worden in dit verband verstaan alle stukken, die
tot het federatiearchief behoren en niet ouder zijn dan zeven jaar.

Bestuursvergaderingen

Artikel 12 a. Het federatiebestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van het bestuur nodig vindt, maar tenminste driemaal per jaar.
b. Bestuursbesluiten kunnen met gewone meerderheid van stemmen worden genomen, mits de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig, dan moet een nieuwe bestuursvergadering worden uitgeschreven.

Vergoedingen

Artikel 13 a. Aan de leden van het federatiebestuur worden de door hen gemaakte kosten ten
behoeve van het algemeen belang van de aangesloten verenigingen vergoed.
b. Deelname aan de presentatieconcerten is voor de leden kosteloos. Voor niet-
leden wordt een vergoeding ter grootte van de contributie in rekening gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 14 Bij verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van het huishoudelijk reglement, of over andere zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
De leden kunnen hierover een uitspraak vragen aan de algemene ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2. van de statuten.
19 maart 2016
Hiermee vervallen alle eerder uitgegeven exemplaren van het Huishoudelijk Reglement FTZ.

BELEIDSPLAN

Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ)

Beleidsplan 2017 volgt spoedig 

Wil de Kort

Wil de Kort

voorzitter

Ad Smulders

Ad Smulders

vice-voorzitter

Miek Noordermeer

Miek Noordermeer

secretaris

Jeroen van Riel

Jeroen van Riel

penningmeester

Theo Heier

Theo Heier

bestuurslid

Monique Swaans

Monique Swaans

bestuurslid

Paulien Mars

Paulien Mars

bestuurslid

Kom jij ons bestuur versterken?

Kom jij ons bestuur versterken?

Interesse? Laat het ons weten.