50 jaar toegewijde zorg voor
Zangverenigingen in Tilburg

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen
bestaat 50 jaar!

De Federatie Tilburgse Zangverenigingen bestaat 50 jaar!

Momenteel wordt door  logo-frickers-definitief-orange een nieuwe website voor ons gerealiseerd.
Totdat deze gereed is vindt u op deze tijdelijke pagina alle benodigde informatie. Mocht u meer vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Zesde Editie Tilburg in Koor

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Tilburg in Koor – Editie 2017

Aan alle zanggezelschappen,

Tilburg in Koor krijgt voor de zesde keer een vervolg op zondag 11 juni 2017.
De Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ) organiseert het korenevenement in samenwerking met Theaters Tilburg en biedt u daarmee een mogelijkheid om uw koor te presenteren aan het publiek.
Dit koorevenement vormt een onderdeel van “Tilburg Toont” (maand van de amateurkunst).

Het gevarieerd middagprogramma wordt georganiseerd in de omgeving van de concertzaal en de Muzentuin in Tilburg, waar koren op verschillende podia, meerdere presentaties van 20 minuten kunnen geven.
Wij verwachten weer een grote belangstelling, dus reageer snel, want er is een beperkt aantal koren te plaatsen. Een selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding en diversiteit voor het podium-programma.

Ook voor koren buiten Tilburg is er een (beperkte) mogelijkheid om geplaatst te worden.

De inschrijving is gesloten. 
Verdere details worden samen met de deelnemende koren uitgewerkt.
Hebt u vragen of tips, laat het dan weten!

LEDENLIJST

Ledenlijst oktober 2016 (klik hier voor een pdf-versie)

Ad Parnassum
Andantino
Bachcantates Tilburg
Berkel-Enschot Zingt
BOeMS
Cantabile
Cantilare
Cantiqua
Cantique
Canzonetta
Chantant
De Bron
De Gouden mix
Deining
Des Unique
Hart van Brabant
Herderkoor
Het kleurrijke mama’s verhalen koor
Heyhoefkoor
HGKK
Inbetween
KTM St. Caecilia
La Renaissance
Les Amis
Liederenkring
Malkander
Meepesaant
Muzemento
On Stage
Paté Brulée
Perpleks
Popkoor EPIC
Pramisi
Resurrexit
Scampolo
Sotto Voce
Souvenir des Montagnards
The Harmony Singers
TICGC (Gospel choir)
Tikiko
Tilburgs Byzantijns Koor
Tilburgse Opera
TOV
T-Sing
TVE
ZNK

BELEIDSPLAN

Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ)

Beleidsplan 2013-2016

Inleiding

In het beleidsplan van de FTZ legt het bestuur de gewenste aandachtspunten vast voor de periode 2013-2016.
In diverse bestuursbesprekingen zijn de belangrijkste punten geselecteerd en de prioriteiten vastgesteld.
Het activiteitenplan (zie bijlage) is de concrete uitwerking van de einddoelen, de aanpak en het tijdpad.
De kosten van de verschillende activiteiten worden in het betreffende jaarbegrotingen opgenomen.

Aanpak en opzet

Evenals in het vorige beleidsplan zijn de speerpunten opgehangen aan 4 thema’s:

 • belangenbehartiging;
 • facilitaire ondersteuning;
 • stimuleren van kwaliteit; en
 • ledenwerving.

Naast nieuwe speerpunten is ook een verdieping van een aantal oude beleidspunten opgenomen.

Er is gekeken naar het beleid van Art fact om doublures te voorkomen en anderzijds een “doorvertaling” te maken naar de belangen voor de vocale sector.

Speerpunten

 • Belangenbehartiging
 • FTZ wil de vocale sector podia bieden, waar de verenigingen en koorgezelschappen zich kunnen presenteren. Deze podia moeten voor publiek én deelnemende koren laagdrempelig blijven.

Daarbij wordt een duurzame ontwikkeling van een beperkt aantal podia nagestreefd.

Ad hoc zal worden ingespeeld op mogelijkheden die tot extra podia voor de vocale sector kunnen leiden.

 • FTZ wil bij Art fact de gesprekspartner zijn voor de vocale sector. Daarvoor is er periodiek (informeel) overleg over nieuwe ontwikkelingen en aandachts-punten.
 • Facilitaire ondersteuning.
 • Gebruik en vernieuwing van de website wordt overwogen. Daarbij wil de FTZ inspelen op de behoefte van de leden en het maatschappelijk gebruik van sociale media.
 • De FTZ verzorgt voor de koren de verspreiding van concertprogramma’s via het aanwezige adressenbestand.
 • Door de jaren heen is veel kennis opgebouwd, die beschikbaar is voor  de vocale sector.
 • Stimuleren van kwaliteit
 • FTZ brengt de koorgezelschappen bij elkaar, om samenwerking te stimuleren en ervaringen uit te wisselen.
 • Met regelmatige bezoeken aan repetities en uitvoeringen houden we contact met de leden.
 • Ledenwerving
 • De FTZ zoekt actief naar vernieuwing in het ledenbestand. Daarvoor worden nieuwe groepen benaderd.

Activiteitenplan:

februari 2014

ASPECTEN GEREED EINDDOEL AANPAK NAAR EINDDOEL
BELANGENBEHARTIGING
podiumontwikkeling 2014
 1. maximaal 3 duurzame deelname aan podia in de beleidsperiode aanhouden
 2. specifieke podia:
  • seniorenpodium
  • Tilburg in Koor
  • kerstpodium binnenstad
 3. Daarnaast ruimte voor ad hoc deelname en eenmalige ambitie voor NKF-voorronde in 2015
 4. laagdrempelig voor publiek
 5. facilitair aanbieden voor deelname
 • doorontwikkeling bestaande podia met vernieu-wende elementen. Flexibiliteit behouden om ad hoc op nieuwe situaties in te spelen.Zoeken naar samenwerking in nieuw podium voor de periode vanaf 2016. Voorkeur voor buitenpodium in juni of oktober
 • entreevrij. Kostendekking (indien noodzakelijk) door deelnemende verenigingen
 • geen onkostenvergoedingen voor kooroptreden
* verbreding FTZ-inzet

voor vocale sector

2016 * gesprekspartner voor de vocale sector bij Art fact

* contacten in het onbekende deel van de vocale sector

* openstaan en participeren in discussie over vraagstukken en ontwikkelingen

* “blinde vlekken” in de sector inventariseren en pro-actief contacten leggen

FACILITAIRE ONDERSTEUNING
* FTZ-website 2015 * website aanpassen aan de toekomstige FTZ-rol in de vocale sector * inventariseren behoefte en analyseren gebruik. Méér informatie via website delen met gebruikers
* loketfunctie 2014 * algemene bekendheid FTZ

* aantrekkelijkheid

* kennis van vocale sector

* meer zichtbare reclame en publiciteit. Richten op evenementen en derden (niet-leden). Website van FTZ linken aan de websites van de koren

* ontzorgen en helpen van leden. Afhandelen van gestelde vragen d.t.v. FTZ. Delen van toegezonden informatie door verspreiding o.b.v. de aanwezige adressenlijst

* kennisniveau uitbouwen en behouden. Nieuwe ontwikkelingen onderzoeken en bespreken in periodiek overleg met Art fact. Koren bezoeken op repetitielocatie. Contacten leggen in de korenwereld

STIMULEREN VAN KWALITEIT
* netwerkbijeenkomsten 2014 * (periodieke) bijeenkomsten met eigen leden

– informatie

– presentaties

– ervaringen delen (kennisuitwisseling)

Frequentie minimaal 1x / jaar

* overleg met andere platforms

* bijeenkomsten evalueren en verbeteren. Aantrek-kelijk programma opzetten o.b.v. nieuwe ontwikkelingen en behoefte. Samenwerking van koren stimuleren

* overleg plannen met HAFA. FTZ-leden in contact brengen met andere vormen van amateurkunst

* korenbezoek 2016 * repetitiebezoek leden minimaal eens in de 4 jaren

* bezoek uitvoeringen

* planning contacten

* actief contacten leggen bij bezoek aan uitvoeringen; spreiding van bezoek aan uitvoeringen

LEDENWERVING
* ledenwerving 2016 * werving van 10 nieuwe verenigingen in de lopende beleidsperiode * benaderen externe deelnemers aan de diverse FTZ-podia. Doelgroepen actief benaderen

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leden

Artikel 1 Het beroep, volgens artikel 7.3. van de statuten, moet binnen twee maanden na dagtekening van de beslissing van het FTZ-bestuur bij het bestuur zijn ingediend, dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 2 Het beroep, volgens artikel 8.2. van de statuten, moet binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit bij het bestuur zijn ingediend, dat dan binnen zes weken een ledenvergadering bijeen moet roepen.
In deze ledenvergadering wordt door en uit de leden een commissie van drie
personen benoemd, die de zaak in onderzoek neemt en daarover verslag uitbrengt in
een ledenvergadering, waarvan het tijdstip in de vergadering wordt vastgesteld.
Het in die nieuwe ledenvergadering genomen besluit is bindend.
Uit de federatie ontzette verenigingen hebben geen toegang meer tot de ledenvergaderingen.

Bestuur

Artikel 3 a. De taak van de voorzitter omvat o.m. de leiding van de vergaderingen van het
bestuur, alsmede van de gewone en buitengewone ledenvergaderingen.
Hij heeft tevens de zorg voor het nakomen van de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en van de besluiten van de algemene ledenvergaderingen.
In geval van verhindering van de voorzitter wordt diens taak waargenomen door
de vice-voorzitter, anders door de secretaris en, indien ook deze is verhinderd, door de penningmeester.

Artikel 4 a. De taak van de secretaris omvat o.m. het verzorgen van de notulen van de
vergaderingen, het opstellen van het jaarverslag, het voeren van de
correspondentie van de vereniging, de zorg voor het archief van de vereniging en
het vastleggen van alle gegevens, die de vereniging aangaan.
De uitgaande post wordt door de secretaris “namens het bestuur” getekend.
Belangrijke stukken worden mede ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordi-gen.
In geval van verhindering van de secretaris wordt zijn taak waargenomen door
een van de overige bestuursleden.

Artikel 5 a. De taak van de penningmeester omvat het beheer van de materiële en
immateriële eigendommen van de vereniging, het voeren van de financiën, het maken van het financieel jaarverslag ten behoeve van de subsidiegever(s) en van de ledenvergadering.
In geval van verhindering van de penningmeester wordt zijn taak waargenomen door een van de overige bestuursleden.
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet deze per die datum een balans en een resultatenrekening opstellen.
De penningmeester is verplicht de in artikel 6 bedoelde kascommissie opening van zaken te geven.
Over de door de vereniging eventueel belegde geldsommen kan slechts worden beschikt door het dagelijks bestuur, met dien verstande, dat daarvoor de handtekeningen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester nodig zijn. Het bestuur kan volmacht geven aan 1 of meer bestuursleden of derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Kascommissie

Artikel 6 Jaarlijks wordt in de jaarvergadering uit de aanwezige afgevaardigden een zogenaamde kascommissie van twee personen (en een reservelid) aangewezen.
Zij mogen geen lid van dezelfde aangesloten vereniging zijn. Jaarlijks treedt een van de zittende leden van de kascommissie af.

Bestuursverkiezing

Artikel 7 a. Als kandidaat-bestuursleden kunnen worden voorgedragen meerderjarige
personen die actief zijn in de vocale sector.
Indien een kandidaat-bestuurslid zich in de ledenvergadering als zodanig beschikbaar stelt, dient hij / zij – zijn / haar motieven daarvoor in de vergadering bekend te maken.
Kandidaatstellingen moeten vergezeld zijn van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij / zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Rooster van aftreden

Artikel 8 Afhankelijk van het aantal bestuursleden geldt het navolgende rooster van aftreden:
1e jaar: voorzitter en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur.
2e jaar: secretaris en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur, voor zover zij in het voorafgaande jaar niet zijn afgetreden.
3e jaar: penningmeester en 1 / 3 van het aantal leden, niet behorend tot het dagelijks bestuur, voor zover zij in de 2 voorafgaande jaren niet zijn afgetreden.
In geval in enig jaar de verkiezing van twee leden van het dagelijks bestuur nodig is, kan van dit rooster worden afgeweken.

Schorsing en ontslag van bestuursleden

Artikel 9 Het bestuur kan, in afwachting van een desbetreffend besluit van de ledenvergadering, een mede bestuurslid schorsen. Het moet de aangesloten verenigingen in kennis stellen van de motieven daarvoor.
Het geschorste bestuurslid kan tegen deze schorsing schriftelijk beroep aantekenen. Het beroep moet binnen vier weken na schorsing bij het bestuur zijn ingediend, dat
binnen een maand een ledenvergadering bijeen moet roepen, die zowel het geschorste bestuurslid als het bestuur hoort.
Het door de ledenvergadering genomen besluit is bindend.

Contributies

Artikel 10 In de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur een voorstel doen voor de in het komende verenigingsjaar te heffen contributie.

Verenigingsbescheiden

Artikel 11 a. Het bestuur is gehouden de verenigingsbescheiden minstens zeven jaar te
bewaren.
b. Aftredende bestuursleden moeten eventuele verenigingsgegevens overdragen
aan het bestuur.
Onder verenigingsgegevens worden in dit verband verstaan alle stukken, die
tot het federatiearchief behoren en niet ouder zijn dan zeven jaar.

Bestuursvergaderingen

Artikel 12 a. Het federatiebestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van het bestuur nodig vindt, maar tenminste driemaal per jaar.
b. Bestuursbesluiten kunnen met gewone meerderheid van stemmen worden genomen, mits de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig, dan moet een nieuwe bestuursvergadering worden uitgeschreven.

Vergoedingen

Artikel 13 a. Aan de leden van het federatiebestuur worden de door hen gemaakte kosten ten
behoeve van het algemeen belang van de aangesloten verenigingen vergoed.
b. Deelname aan de presentatieconcerten is voor de leden kosteloos. Voor niet-
leden wordt een vergoeding ter grootte van de contributie in rekening gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 14 Bij verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van het huishoudelijk reglement, of over andere zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
De leden kunnen hierover een uitspraak vragen aan de algemene ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2. van de statuten.
19 maart 2016
Hiermee vervallen alle eerder uitgegeven exemplaren van het Huishoudelijk Reglement FTZ.

STATUTEN

2006.006591.01/BC

STATUTENWIJZIGING

Heden, acht januari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. […], notaris te Tilburg:

 1. de heer […] BARTELS […];
 2. mevrouw […] TOOTEN […];
 3. de heer […] HEIER[…].

De comparanten verklaarden als volgt:

Bij akte op vier juli negentienhonderd vijfennegentig voor een waarnemer van mr. P.Th.A. de Hair, destijds notaris te Oisterwijk verleden, zijn de statuten van de vereniging: FEDERATIE VAN TILBURGSE ZANGVERENIGINGEN, gevestigd te Tilburg, […], in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 40259166.
De statuten van de vereniging hebben sedertdien onveranderd gegolden.
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar vergadering gehouden op vierentwintig november tweeduizend zeven op rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen en de comparanten, gemachtigd om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. De notulen van de vergadering waarin voormelde besluiten werden genomen en waaruit van de genoemde volmacht blijkt worden aan deze akte gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden alsnu ter uitvoering van vorenstaande besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Federatie Tilburgse Zangverenigingen.
Zij is gevestigd te Tilburg.

Duur

Artikel 2

De vereniging is opgericht op acht december negentienhonderd zesenzestig.

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 4

De vereniging stelt zich ten doel de koorzang in Tilburg te bevorderen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 5

Zij tracht dit doel op wettige wijze te bereiken door:

 1. het behartigen van de ideële en materiële belangen van de aangesloten verenigingen;
 2. het bevorderen van samenwerking door voorwaarden scheppend de onderlinge disciplines te laten samenwerken, waaronder is te verstaan het beschikbaar stellen van vergaderruimte door huur daarvan te betalen;
 3. het stimuleren van concertspreiding;
 4. de samenwerking met andere culturele organisaties of instellingen;
 5. het bevorderen van doeltreffende subsidieregeling(en);
 6. voorlichting en propaganda;
 7. andere wettige middelen die het doel bevorderen.

Leden

Artikel 6

De vereniging bestaat uit:
a. leden; en
b. ereleden.

Artikel 7
 1. Leden kunnen zijn in Tilburg gevestigde koren, die vocale muziek inverenigingsverband beoefenen.
 2. Om voor toetreding in aanmerking te komen moet een koor tenminste één jaaronafgebroken bestaan en in het bezit van rechtspersoonlijkheid zijn. Het koor, dat als lid wenst te worden toegelaten, meldt zich schriftelijk bij het bestuur van de vereniging (“het FTZ-bestuur”) tegen overlegging van de volgende stukken:
  a. nummer van inschrijving in het verenigingsregister;
  b. naam van de dirigent;
  c. bestuurssamenstelling.
 3. Het FTZ-bestuur beslist over de aanvraag tot toelating.Van een afwijzing van het verzoek om toelating is binnen twee maanden na dagtekening van de beslissing van het FTZ-bestuur beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering. De procedure voor het instellen van beroep wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 8
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door schriftelijke opzegging door het lid, uiterlijk vier weken voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.
  2. door ondertekende opzegging door het FTZ-bestuur van de vereniging, met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken, in geval een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen.
  3. door ontzetting. Het FTZ-bestuur is bevoegd de in artikel 6 genoemde leden uit hun lidmaatschap te ontzetten, indien blijkt, dat wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of besluiten, of de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, zulks ter beoordeling van het FTZ- bestuur en nadat zij het betreffende lid heeft gehoord of althans behoorlijk heeft opgeroepen; tijdens deze procedure is het lid geschorst.
 2. In de in het eerste lid sub b. en c. genoemde gevallen wordt binnen één maand na het bestuursbesluit schriftelijk mededeling gedaan aan het desbetreffende lid met opgave van redenen. Het desbetreffende lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van dit bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering; de procedure voor dit beroep wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten en plichten, behoudens de verplichting tot storting van achterstallige contributie en de contributie over het jaar, waarin het lidmaatschap wordt beëindigd.
Artikel 9

Ereleden zijn personen, die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging,
op voordracht van het FTZ-bestuur, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. Ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, zij hebben geen stemrecht.

Artikel 10
 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalenoneven aantal personen, met een minimum van drie personen.
 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris en eenpenningmeester, tezamen het dagelijks bestuur vormend, en de overige bestuursleden.
  De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
 3. Bij alle bestuursverkiezingen beslist de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen.
 4. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 5. Ontslag van een bestuurslid vindt plaats door de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 11
 1. De leiding en het beheer van de vereniging en van haar eigendommen berustenbij het FTZ-bestuur.
  Het FTZ-bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen jaar en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. Het FTZ- bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen vertegenwoordigen eveneens de vereniging in en buiten rechte. Het FTZ-bestuur kan een of meer van zijn leden tijdelijk met de waarneming van bovengenoemde functies belasten.Het FTZ-bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aanderden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene ledenvergadering

Artikel 12
 1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de aangesloten verenigingen,ieder vertegenwoordigd door één stem.
 2. De leden van het FTZ-bestuur, genoemd in artikel 10, kunnen niet optreden alsafgevaardigden, tenzij met toestemming van de ledenvergadering.
Artikel 13
 1. Het FTZ-bestuur roept zo vaak het dit nodig oordeelt of op grond van deze statuten verplicht is, doch tenminste éénmaal per verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering bijeen. De oproepingsbrief voor een vergadering moet tenminste twee weken van tevoren worden toegezonden aan alle leden met vermelding van de agenda.
 2. Tenminste een/tiende van de leden kan het FTZ-bestuur bij aangetekend schrijven verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, op een termijn van zes weken, onder vermelding van het (de) te bespreken onderwerp(en). Indien het FTZ- bestuur niet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hieraan gevolg geeft, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering uit te schrijven. Het FTZ- bestuur is in dit geval gehouden de ledenlijst ter inzage te geven.
Artikel 14

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt over zaken bij meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk bij meerderheid van stemmen beslist.
Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Geldmiddelen

Artikel 15

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de contributie;
 2. vrijwillige bijdragen;
 3. subsidies;
 4. overige baten.
Artikel 16

De leden zijn gehouden een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie te voldoen. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Huishoudelijk reglement

Artikel 17

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin datgene geregeld wordt, waarin deze statuten niet voorzien, en dat geen bepalingen mag bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of met de wet.

Verenigingsjaar

Artikel 18

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van een januari tot en met eenendertig december.
Wijziging van statuten en ontbinding van de vereniging

Artikel 19

Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen worden gedaan door het FTZ-bestuur en/of een aantal leden, die tezamen tenminste een/derde van het totaal aantal leden vertegenwoordigen.
De voorstellen moeten in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in behandeling worden genomen. De oproepingsbrief voor deze vergadering moet tenminste twee weken tevoren worden toegezonden aan alle leden, en moet het gehele voorstel en een toelichting hierop bevatten.

Artikel 20

Voorstellen tot ontbinding van de vereniging worden op dezelfde wijze ingediend en behandeld als in artikel 19 is omschreven.

Artikel 21
 1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging is slechts mogelijk,indien tenminste de helft van het aantal leden op de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd is. Is op deze algemene ledenvergadering niet het minimum aantal leden vertegenwoordigd, dan moet binnen één maand opnieuw een algemene ledenvergadering worden gehouden. De op deze algemene ledenvergadering aanwezige leden zijn gerechtigd besluiten te nemen als bedoeld in artikel 19 en 20.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid worden besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging slechts dan genomen, indien het voorstel met tenminste twee/derde van het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen wordt aanvaard.
Artikel 22

Bij eventuele ontbinding van de vereniging zullen de bezittingen van de vereniging ter beschikking worden gesteld van een of meer culturele instellingen, daartoe door de algemene ledenvergadering aangewezen. Het FTZ-bestuur wordt met de liquidatie belast.
Slotbepalingen

Artikel 23

Bij het verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van de statuten, dan wel over andere zaken waarin deze statuten niet voorzien, beslist het FTZ-bestuur. De leden kunnen hiervoor een uitspraak vragen van de algemene ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. WAARVAN AKTE is verleden op de datum en plaats in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

Contactformulier